ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രതിഷേധം

June 14, 2022
2
Views

കോട്ടയം: ആർപ്പൂക്കര, കരിപ്പൂത്തട്ട് – തൊണ്ണംകുഴി – നേരേകടവ് റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപെട്ടു കൊണ്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടി അർപ്പൂക്കര പഞ്ചായത്ത്‌ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും യോഗവും നടത്തി. കരിപ്പൂത്തട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ആം ആദ്മി പാർട്ടി ജില്ലാ കൺവീനർ അഡ്വ. ബിനോയ്‌ പുല്ലത്തിൽ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. എഎപി ഏറ്റുമാനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കൺവീനർ ചാക്കോ പയ്യനാടൻ, സെക്രട്ടറി അഭിലാഷ് കുര്യൻ പ്ലാമ്പറമ്പിൽ, ട്രഷറർ തോമസ് രാജൻ കോളങ്ങോട്ടിൽ, യുത്ത് വിംഗ് ജില്ലാ കൺവീനർ അഡ്വ. പ്രകാശ്, അർപ്പൂക്കര പഞ്ചായത്ത്‌ കൺവീനർ തങ്കച്ചൻ മാലിയിൽ, സെക്രട്ടറി രാജു തിനാകുഴി, ജോൺ ഫിലിപ്പ്, യൂത്ത് വിംഗ് ഏറ്റുമാനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ ഡാർണി, ടോം ചാക്കോ അഖിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം കൊടുത്തു.

Article Categories:
District News · Kerala

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here