ടെക്നീഷ്യൻമാരെയും ട്രെയിനീസിനെയും ആവശ്യമുണ്ട്

April 16, 2022
സിസ്റ്റം സപ്പോര്‍ട്ട് എഞ്ചിനീയര്‍ ഒഴിവ്
26
Views

പ്രമുഖ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കോട്ടയത്തെ സർവീസ് സെൻ്ററിലേയ്ക്ക് ഫ്രിഡ്ജ്, ടിവി, ഓവൻ, എയർ കണ്ടീഷണർ, വാഷിംഗ്‌ മെഷീൻ ടെക്നീഷ്യൻമാരെയും ട്രെയിനീസിനെയും ആവശ്യമുണ്ട്.
ബന്ധപ്പെടുക: 9074726897, 9207190674, 7736059870.

Article Categories:
jobs and vacancies

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here