ബിരിയാണി ചെമ്പുമായി പ്രതിഷേധം മൂലമറ്റത്ത്

June 11, 2022
6
Views

ബിജെപി അറക്കുളം പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിരിയാണി ചെമ്പുകളും, ബാഗുകളും തലയിലേന്തി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. ബിരിയാണി ചെമ്പിലാണ് സ്വർണ്ണ മടക്കം
പലതും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചതെന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെമ്പുകളും തലയിലേന്തി പ്രതിഷേധിച്ചത്.ബിജെപി അറക്കുളം പഞ്ചാ. കമ്മറ്റി പ്രസി.
എം.കെ രാജേഷിൻ്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന കമ്മറ്റിയംഗം പി.ഏ.വേലുക്കുട്ടൻ പ്രതിക്ഷേധ പ്രകടനം ഉൽഘാടനം ചെയ്തു

. ബിജെപി ജില്ലാസെക്ര. പി.വി.സൗമ്യ,മണ്ടലം സെക്ര.എം.ജി.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, പഞ്ചാ. ജന. സെക്ര. കെ.പി.മധുസൂധനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അഭിരാം മേനോൻ സൈമൺ ബഞ്ചമിൻ, വിൽസൺ കട്ടക്കൽ സാബു തോമസ്, എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

https://youtu.be/1JF857pjq6o
https://youtu.be/aUBADPZGvTE
Article Categories:
Local News

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here