സംസ്ഥാനത്ത് സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കുമ്പോള്‍ ഉച്ചവരെമാത്രം ക്ലാസ്

February 12, 2022
സ്‌കൂളുകള്‍ തിങ്കളാഴ്ച തുറക്കും; ക്ലാസുകള്‍ ഉച്ചവരെ മാത്രം
77
Views

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കുമ്പോള്‍, ഉച്ചവരെമാത്രം ക്ലാസ്. ഒന്നുമുതല്‍ 9വരെയുള്ള ക്ലാസുകളാണ് തിങ്കളാഴ്ച പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. സ്‌കൂളുകള്‍ പൂര്‍ണമായും സജ്ജീകരിച്ചതിന് ശേഷമേ മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും ക്ലാസുകളില്‍ എത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കുള്ളുവെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി പറഞ്ഞു.വൈകുന്നേരംവരെ തുടരുന്നതിനെ പറ്റി ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കും. അധ്യാപക സംഘടനകളുമായി ചൊവ്വാഴ്ച യോഗം ചേരും. ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ തീരുമാമെടുക്കു എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.നേരത്തെ, ക്ലാസുകള്‍ വൈകുന്നേരം വരെയുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു സൂചന. എന്നാല്‍, സ്‌കൂളുകള്‍ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്തെ ക്ലാസുകള്‍ പോലെ തന്നെ തുടര്‍ന്നാല്‍ മതിയെന്നാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം. ആഴ്ചയില്‍ മൂന്നു ദിവസം കാസ്ലുകള്‍, അമ്പതു ശതമാനം കുട്ടികള്‍ എന്ന നില തന്നെ തുടരും.

4th Estate Kerala

Article Tags:
· ·
Article Categories:
Kerala · Latest News

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here